Katedra
Finansów Samorządowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Dla studentów Informacje dla praktykantów
Drukuj PDF

INFORMACJE DLA PRAKTYKANTÓW

Studenci, którzy wybrali PROMOTORA pracy dyplomowej lub pracy magisterskiej
w Katedrze Finansów Samorządowych
powinni się zgłosić przed rozpoczęciem praktyki zawodowej
 do opiekuna praktyk.


OPIEKUN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

dr Katarzyna Maj – Waśniowska
(pawilon F., piętro VII, pokój 718, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 293 59 - 91)


Pliki do pobrania

Procedura zaliczenia praktyki

Praktyki zawodowe powinny spełniać warunki określone Regulaminem studenckich praktyk zawodowych
(Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R-201-20/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku).


Zakładane cele realizacji praktyki
 1. poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 2. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 3. pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
 4. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także - w miarę możliwości:
 5. poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich, itp.,
 6. poszerzenie znajomości języków obcych.

Etapy realizacji praktyki

 1. Przed rozpoczęciem praktyki:
  1. konsultacje u opiekuna praktyk w zakresie wybranego przez studenta podmiotu w którym realizowana będzie praktyka oraz zasad realizacji praktyki. Praktyka może być realizowana w podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub  za granicą, której profil działania umożliwia zrealizowanie celów opisanych w części pierwszej  procedury. Termin realizacji praktyki oraz czas trwania praktyki w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za jej zaliczenie określają kierunkowe plany studiów, zatwierdzone przez rady wydziałów. ;
  2. przekazanie opiekunowi praktyk informacji niezbędnych dla przygotowania pisma przewodniego.  Pismo przewodnie oznacza skierowaną do praktykodawcy prośbę o przyjęcie studenta na praktykę, w sytuacji kiedy praktykodawca wymaga dostarczenia pisma. ;
  3. dostarczenie opiekunowi praktyk wypełnionych i podpisanych przez praktykodawcę oraz praktykanta 3 egzemplarzy umowy (zał. 1). W przypadku gdy do podpisu przedstawiona jest umowa niesporządzona według wzoru określonego zał. 1 i jej treść zasadniczo odbiega od treści przedstawionej w tym załączniku, konieczne jest uzyskanie opinii radcy prawnego uczelni. Opinia radcy prawnego nie jest wymagana jeśli praktyka odpowiada charakterowi studiów oraz spełnia (według opiekuna praktyk) cele opisane w niniejszej procedurze. W tym przypadku także umowa może być zawarta pomiędzy organizatorem praktyki a studentem lub może mieć charakter trójstronny. W przypadku, gdy praktykant jest pracownikiem podmiotu w której odbywa praktykę wymagany jest jedynie załącznik nr 3. Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy np. cywilnoprawnej, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem o którym mowa w §4 ust.1 Regulaminu.;
 2. Po odbyciu praktyki:
  1. dostarczenie  opiekunowi praktyk:
   • raportu z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej, podpisanego przez praktykodawcę i praktykanta. Dopuszczalne jest zaliczenie praktyki na podstawie pisemnego raportu nie sporządzonego na wzorze (zał. 2) pod warunkiem, że praktyka odpowiadała charakterowi studiów, zostały zrealizowane cele określone w niniejszej procedurze oraz został złożony podpis bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktykę ze strony organizatora praktyki ;
   • dokumentów poświadczających ubezpieczenie się studenta od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyki;
  2. w przypadku zaliczenia praktyki jako pracy zawodowej, nie jest wymagany raport o odbyciu praktyki;
  3. opiekun praktyk zatwierdza zrealizowanie planu praktyki na podstawie raportu (zał. 2 bądź zał. 3), dokonuje wpisu zaliczenia w indeksie studenta i na raporcie z odbycia praktyki /zał. 3;
  4. zaliczenie praktyki za dany rok akademicki następuje do dnia złożenia indeksu w dziekanacie za dany rok akademicki. Dzień złożenia indeksu jest ustalany przez dziekanat.   

Informacja dodatkowa:

Student może skorzystać z oferty praktyk studenckich, przedstawionej w elektronicznej bazie danych, utworzonej przez działające w Uczelni Akademickie Centrum Kariery.
    www.kariery.uek.krakow.pl