Katedra
Finansów Samorządowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Zagadnienia egzaminacyjne
Drukuj PDF

Specjalność: Finanse i administracja publiczna

Zagadnienia egzaminacyjne


 

Studia magisterskie – zagadnienia egzaminacyjne (30 pytań)

Opracowanie: prof. dr hab. Stanisław Owsiak

 1. Cechy polityki podatkowej w Polsce w okresie transformacji.
 2. Fiskalizm i jego pomiar.
 3. Czynniki określające potrzeby finansowe państwa (rządu).
 4. Iluzje fiskalne w koncepcji A. Puvianiego i M. Fasiniego
 5. Efektywność wydatków publicznych w ujęciu V. Pareto.
 6. Stabilizacyjna funkcja finansów publicznych.
 7. Prawne podstawy polityki finansowej państwa.
 8. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych J,B, Saya.
 9. Rodzaje sald budżetowych.
 10. Jednorodna doktryna państwa i jej znaczenie dla finansów publicznych.
 11. Inflacyjne i nieinflacyjne finansowanie deficytów budżetowych.
 12. Centralne władztwo podatkowe – istota i skutki.
 13. System zasilania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 14. Podatki lokalne i ich rodzaje.
 15. Organiczna teoria finansów państwa J. Buchanana.
 16. Budżet Unii Europejskiej.
 17. Konwergencja nominalna a konwergencja realna kraju kandydującego do strefy euro.
 18. Deficyty budżetowe a dług publiczny na przykładzie Polski.
 19. Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa jako narzędzie polityki ekonomicznej państwa.
 20. Bezpieczeństwo finansowe państwa.
 21. Cykl koniunkturalny a dochody i wydatki publiczne.
 22. Równość i sprawiedliwość podatkowa według J. Tobina.
 23. Ekonomiczne i etyczne skutki długu publicznego.
 24. Paradoks niezrównoważonego budżetu – koncepcja budżetu dynamicznego Hansena.
 25. Teoria wyboru publicznego a alokacja finansowych środków publicznych.
 26. Zakres swobody w alokacji środków publicznych w Polsce.
 27. Rodzaje założeń makroekonomicznych w planowaniu budżetowym.
 28. Reguły fiskalne w teorii i praktyce.
 29. Teoria sprawiedliwości J. Rawllsa a funkcja redystrybucyjna finansów publicznych.
 30. Prawo A. Wagnera a prawo W. von Gerloffa z perspektywy dzisiejszej.

Literatura:

 1. S. Owsiak, Finanse publiczne, Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005 (wydanie trzecie zmienione !).
 2. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Finanse, pod red. M. Podstawki, WN PWN, Warszawa 2010.
 4. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa 2007.
 5. Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, pod red. S. Owsiaka, PWE, Warszawa 2002.
 6. J. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, WN PWN, Warszawa 1997.
 7. Gaudemet P.M., Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.

Akty prawne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, nr 78. poz. 483.
 2. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009, Dz. U. 2009 , nr 127, poz. 1240.
 3. Ustawa z 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 (z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. 2005, nr 14, poz. 114.

  Źródła internetowe:Studia licencjackie – zagadnienia egzaminacyjne (30 pytań)

Opracowanie: prof. dr hab. Stanisław Owsiak

 1. Dobra publiczne - istota i źródła finansowania.
 2. Definicja finansów publicznych.
 3. Pojecie i rodzaje funduszy publicznych.
 4. Koncepcja środków publicznych i praktyczne konsekwencje.
 5. Sektor finansów publicznych w Polsce.
 6. Formy organizacyjno-prawne podmiotów sektora finansów publicznych.
 7. System budżetowy w Polsce.
 8. Budżet państwa i jego funkcje.
 9. Zasada zupełności budżetu w teorii i w praktyce.
 10. Kalendarium budżetu państwa.
 11. Kalendarium budżetu samorządowego.
 12. Podatek i jego funkcje.
 13. Rodzaje podatków.
 14. Skale podatkowe i ich rodzaje.
 15. Mechanizm przerzucalności podatków.
 16. Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w Polsce.
 17. Budowa systemu administracji publicznej w Polsce.
 18. Systematyka wydatków publicznych.
 19. Rodzaje przychodów publicznych w systemie polskim.
 20. Klasyfikacja budżetowa.
 21. Rodzaje zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.
 22. Zasada przejrzystości finansów publicznych w praktyce polskiej.
 23. Dyscyplina finansów publicznych – koncepcja – metody jej egzekwowania.
 24. Regionalne izby obrachunkowe i ich funkcje.
 25. Struktura administracji skarbowej w Polsce.
 26. System funduszy celowych w Polsce.
 27. Budżet zadaniowy jako metoda efektywniejszego zarządzania finansami publicznymi.
 28. Wieloletnie planowanie finansowe – rozwiązania polskie.
 29. Zasada roczności budżetu – zalety i wady.
 30. Zakres autonomii finansowej władz samorządowych.

Literatura:

 1. S. Owsiak, Finanse publiczne, Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005 (wydanie trzecie zmienione !).
 2. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Finanse, pod red. M. Podstawki, WN PWN, Warszawa 2010.
 4. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa 2007.
 5. Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, pod red. S. Owsiaka, PWE, Warszawa 2002.

Akty prawne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, nr 78. poz. 483.
 2. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009, Dz. U. 2009 , nr 127, poz. 1240.
 3. Ustawa z 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 (z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. 2005, nr 14, poz. 114.

  Źródła internetowe: